แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตามความรู้สึกของท่านอย่างแท้จริง และเพื่อความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ คำตอบของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสมบูรณ์ของการวิจัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ไปใช้หาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
คณะผู้วิจัย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำชี้แจง แบบสอบถาม ได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบวัดประสิทธิภาพการทำงาน
ตอนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร
ตอนที่ 4 คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms