โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 10 รหัสนักศึกษา 59
แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 10 ตามแนวคิดการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สาขาพยาบาลศาสตร์
ร่วมกับมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบสอบถามนี้มีสาระสำคัญจำแนกได้ 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ตาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ส่วนที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

* เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง กรุณาแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง ผู้รวบรวมข้อมูลขอรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านแสดงความคิดเห็น จะไม่ถูกเผยแพร่ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน*

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy