શ્રી ઊંઝા કેળવણી મંડળ અને રોજગાર કચેરી મહેસાણા ના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજીત મેગા જોબફેર – ઊંઝા, તારીખ : ૨૬-૦૯-૨૦૧૮, બુધવાર, સમય સવારે ૯:૩૦ કલાકે. સંપર્ક નંબર : ૯૯૦૯૪૩૨૭૭૮ અને ૯૯૨૫૦૪૯૦૯૧, Registration Form
The form શ્રી ઊંઝા કેળવણી મંડળ અને રોજગાર કચેરી મહેસાણા ના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજીત મેગા જોબફેર – ઊંઝા, તારીખ : ૨૬-૦૯-૨૦૧૮, બુધવાર, સમય સવારે ૯:૩૦ કલાકે. સંપર્ક નંબર : ૯૯૦૯૪૩૨૭૭૮ અને ૯૯૨૫૦૪૯૦૯૧, Registration Form is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service