แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  This is a required question
  1. สถานที่จัดการประชุม
  2. รูปแบบของการจัดการประชุม
  3. การจัดการจราจร
  4. การต้อนรับและบริการ
  5. บรรยากาศในการจัดการประชุม
  6. รูปแบบการจัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
  7. เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการประชุม
  8. ระยะเวลาในการจัดการประชุม
  Please enter one response per row
  This is a required question