แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าในเขตจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร และหนองคาย
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ซึ่งมีวิสัยทัศน์จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีความประสงค์ศึกษาความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 2) ศึกษาความต้องการศึกษาต่อ 3) ศึกษาความสนใจในหลักสูตร/สาขาวิชา 4) ศึกษาสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 5) สาเหตุที่มีผลต่อการเลือกสถาบันการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดบึงกาฬ นครพนม และสกลนคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ
คำชี้แจง: ขอให้นักเรียนตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง
ข้อ 1 เพศ *
ข้อ 2 สังกัดโรงเรียน *
ข้อ 3 กำลังศึกษาอยู่ *
ข้อ 4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน *
ข้อ 5 หากต้องการได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาต่อ โปรดระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ข้อ 6 อาชีพของผู้ปกครอง *
ข้อ 7 รายได้ต่อเดือนของครอบครัว *
ข้อ 8 นักเรียนเคยรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มาก่อนหรือไม่ *
ข้อ 9 (ถ้าเคย) รู้จากแหล่งใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ข้อ 10 นักเรียนเคยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาบึงกาฬหรือไม่ *
ข้อ 11 (ถ้าเคย) สืบค้นเพื่ออะไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อ 12 ความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา *
โปรดใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ ในการเลือกตอบคำถามข้อ 13, 14, 16, 19 และข้อ 21
5 หมายถึง เป็นจริงที่สุด
4 หมายถึง เป็นจริงมาก
3 หมายถึง เป็นจริงปานกลาง
2 หมายถึง เป็นจริงน้อย
1 หมายถึง ไม่จริง
ข้อ 13 สาเหตุที่นักเรียนตัดสินใจศึกษาต่อ
5
4
3
2
1
ความชอบการศึกษา
ความต้องการวุฒิฯ ปริญญาตรี
ความต้องการของผู้ปกครอง
การแนะแนวของครูในโรงเรียน
การแนะแนวของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
การชักชวนของเพื่อนและ/คนรัก
การแนะนำของผู้ที่เคารพนับถือซึ่งนอกเหนือจากผู้ปกครองและครูแนะแนวในโรงเรียน
ข้อ 14 ปัจจัยด้านหลักสูตรที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อ
5
4
3
2
1
เป็นหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ
เป็นหลักสูตรที่ง่าย ไม่มีการคำนวณและภาษาต่างประเทศหรือมีเพียงเล็กน้อย
เป็นหลักสูตรที่ตรงกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
เป็นหลักสูตรที่ตรงกับสิ่งที่อยากทำงานในอนาคต
ข้อ 15 หลักสูตร/สาขาที่สนใจศึกษาต่อ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อ 16 สาเหตุที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ถ้าตอบข้อ 13, 14, 15 ไม่ต้องตอบข้อนี้)
5
4
3
2
1
ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา
ความยากของหลักสูตร/สาขาวิชา
ปัญหาด้านครอบครัว
ต้องการทำงานหาเงิน
ข้อ 17 ในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้ นักเรียนได้ที่เรียนแล้วหรือยัง *
ข้อ 18 นักเรียนตัดสินใจเรียนที่สถาบันอุดมศึกษาใด
ข้อ 19 เหตุผลในการเลือกสถาบันในการศึกษาต่อของผู้ตอบแบบสอบถาม
5
4
3
2
1
ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และคุณภาพของสถาบันการศึกษา
ทำเล/ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
หลักสูตรและสาชาวิชาที่ต้องการศึกษา
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร/ค่าเทอม
ความเข้มงวดในการคัดเลือกนักศึกษา
ความคิดเห็นและการตัดสินใจของเพื่อน
ความคิดเห็นและการตัดสินใจของคนรัก
ความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
ความคิดเห็นของผู้ที่เคารพนับถืออื่น ๆ นอกจากผู้ปกครอง
ความต้องการของผู้ปกครอง
การชักชวนและการแนะนำของรุ่นพี่หรือคนรู้จัก
โอกาสการได้ทำงานในอนาคต
การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวของสถาบันการศึกษา
ข้อ 20 นักเรียนจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬหรือไม่ *
ข้อ 21 เหตุผลที่จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
5
4
3
2
1
มีหลักสูตร/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และคุณภาพของสถาบันการศึกษา
อยากประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่ที่ศึกษาต่อที่สถานับแห่งนี้
สถานที่ ทำเล/ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
ไม่สามารถสอบเข้าสถาบันอื่นได้
ต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาใกล้บ้าน
ต้องการลดค่าใช้จ่ายช่วยทางบ้าน
ต้องการใช้เวลาว่างเพื่อช่วยเหลืองานที่บ้าน
ข้อ 22 เหตุผลที่ไม่ไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษอังกฤษ
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อ 23 หากนักเรียนต้องการให้เปิดสอนสาขาอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อว่าจะได้มีโอกาสเรียนใกล้บ้าน โปรดระบุสาขาวิชาที่อยากให้เปิดสอนเพิ่มเติม
Your answer
ข้อ 24 หากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อแล้ว นักเรียนจะตัดสินใจสมัครเรียนที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬหรือไม่
ข้อ 25 หากต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬติดต่อกลับ โปรดแจ้งชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ email facebook หรือ line ID ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Udon Thani Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service