แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline
โปรด เลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็น / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การประชุมปฏิบัติการ *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
2. ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การประชุมปฏิบัติการ *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในระบบ online *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
2. ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา Concept/ภาพรวม Dlit Portable Classroom *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
3. การบริหารจัดการสื่อ DLIT Portable Classroom *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
4. ตัวชี้วัดมาตรฐาน DLIT สำหรับ สพท. และโรงเรียน *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
5. การนิเทศติดตามและปนะเมินผล *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
ด้านการจัดการ สถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
3. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
4. ระยะเวลาในการประชุมปฏิบัติการ มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
5. อาหาร มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด 1
มากที่สุด 5
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ข้อเสนอแนะ ในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้
Your answer
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้ประชุมปฏิบัติการครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms