ขอดาวน์โหลดแบบก่อสร้างบ้านฟรีทางอินเตอร์เน็ต (โปรดอ่านทุกตัวอักษรให้เข้าใจก่อน)
เมื่อท่านเยี่ยมชมรูปร่างหน้าตา (Perspective) และแปลนพื้นแสดงพื้นที่ใช้สอย ของแบบบ้านต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 230 แบบ(ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น) จนมั่นใจในแบบก่อสร้างครบชุดที่ต้องการขอแล้ว จึงกรอกข้อมูลของท่านพร้อมระบุแบบบ้านที่ต้องการขอดาวน์โหลดจากสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยระบบจะส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ไปที่อีเมล์ของท่านเพื่อดาวน์โหลดแบบก่อสร้างบ้านที่ท่านเลือกไว้ ภายใน 15 วัน และหลังจากนั้นจะมีระยะเวลาให้ดาวน์โหลดได้ภายใน 1 สัปดาห์ (โปรดตรวจสอบอีเมล์ที่ระบบส่งมาใน Junkmail หรือ Spammail ของท่านด้วย) แบบก่อสร้างทั้งหมดควรพิมพ์เป็นขนาด A3 ( = 30 x 43 เซ็นติเมตร ) สำนักงานฯขอสงวนสิทธิ์ให้บริการกับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานครก่อน และแจกฟรีทางอินเตอร์เน็ตให้ท่านละไม่เกิน 2 แบบต่อครึ่งปีปฏิทิน (คิด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์แจกจ่ายแบบก่อสร้างบ้านฟรี ให้กับประชาชนเพื่อก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและเขียนแบบ เป็นแบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มีความถูกต้องตามกฏหมายควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานคร ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างได้มาก เป็นการแจกจ่ายแบบก่อสร้างบ้านเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นรายบุคคลเท่านั้น โปรดอย่านำไปใช้แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น นำไปจำหน่ายต่อ นำไปคิดมูลค่าเพิ่มควบกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจตนเอง เป็นต้น ห้ามแก้ไขดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อประโยชน์ทางการค้าพาณิชย์ใดๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

หมายเหตุ 1) โปรดกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2) โปรดกรอกข้อมูลตามคำแนะนำทุกประการ มิฉะนั้นระบบจะไม่ส่งลิ้งค์ดาวน์โหลดให้และโดยไม่แจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบ
3) แบบก่อสร้างบ้านที่มีแบบไฟ้ฟ้าและประปามาให้ด้วยจะเป็นแบบรหัส HBA1 ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอนุเคราะห์มาให้
4) มีจำนวนผู้กรอกข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบบวางไว้ถึง 20 % เพื่อเป็นการไม่เกิดข้อผิดพลาดโปรดดูตัวอย่างคำอธิบายข้างล่างนี้

ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ท่านจะไม่ได้รับแบบก่อสร้างบ้านจากระบบ เช่น
- กรอกชื่อและนามสกุลติดกัน(ไม่มีเว้นวรรค)
- พิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (แจกให้เฉพาะคนไทย ไม่ได้แจกทั่วโลกค่ะ)
- กรอกเลขที่บัตรประชาชนโดยตัวเลขไม่ติดกันแถมขีดแถมเว้นวรรคมาให้
- ไม่มีบ้านเลขที่
- กรอกชื่อแบบบ้านมากกว่า 1 แบบ ในช่องพิมพ์ชื่อแบบบ้าน
- ชื่อแบบบ้านไม่มีในระบบ หากท่านต้องการแบบบ้านของโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน2 ของสำนักการโยธา ซึ่งมีชื่อแบบบ้านซ้ำกันแต่เป็นคนละแบบ ให้เพิ่มข้อความว่า"แบบบ้านยิ้ม2"มาด้วย
- ท่านได้ขอแบบบ้านครบ 2 แบบต่อครึ่งปีปฏิทินแล้ว จะไม่สามารถขอได้อีกในครึ่งปีนี้ (แปลว่าท่านสามารถขอแบบบ้านนำไปสร้างได้ปีละ 4 หลัง)
- พิมพ์ email address ผิด หรือ email ของท่านไม่แอคทีฟ เช่นไม่ได้ใช้มานานจนโดนยกเลิก

ชื่อ - สกุล (ให้เคาะเว้นวรรคระหว่างชื่อและนามสกุลด้วย) *
คำตอบของคุณ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวเลขติดกัน13หลักเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีขีดขั้นใดๆทั้งสิ้น) *
คำตอบของคุณ
Email Address *
กรุณาระบุเพียงที่อยู่เดียว เพื่อส่งลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์แบบบ้านไปยัง Email Address ของท่าน
คำตอบของคุณ
ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย *
คำตอบของคุณ
หมายเลขโทรศัพท์ *
เพื่อติดต่อกลับ
คำตอบของคุณ
ขอแบบบ้านที่ต้องการครั้งละ 1 แบบ หากต้องการ 2 แบบ ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกรอบหนึ่ง *
ตัวอย่างเช่น งามพิศ หรือ บานบุรี หรือ HBA1-275C หรือ ครอบครัวไทยเป็นสุข 5 หรือ เพชรมณี เป็นต้น เพียงชื่อเดียวเท่านั้น
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ