Православие.БГ
анонимна анкета за информационния сайт Православие България
Как попаднахте на сайта Православие.БГ?
Колко често посещавате сайта?
Как посещавате сайта?
Кои материали са ви най-интересни/полезни?
Има ли конкретни автори и теми, които предпочитате и редовно следите за тях в сайта? Ако да, посочете имена на автори и теми/заглавия на публикациите, които са ви впечатлили?
Your answer
Как оценявате функционалността на сайта (навигацията, структурата, намирането на търсен материал, общото удобство за работа, дизайна)?
Какви положителни страни на сайта бихте посочили?
Your answer
Какви слабости на сайта бихте посочили?
Your answer
Смятате ли, че сайтът отразява коректно темите и събитията, които представя (православната гледна точка?)
Смятате ли, че сайтът представя пълноценно различни гледни точки към църковните събития?
Как оценявате нуждата от специализирани православни християнски медии в България?

Помогна ли по някакъв начин четенето на материалите в сайта да развиете отношението си към християнството и църковния живот? Как?
Your answer
Какви препоръки бихте дали на екипа за подобряване на работата и съдържанието на сайта?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service