I НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Прашалник за наставници, ученици и родители:

Наставниот план е пропишан на национално ниво, но училиштата имаат избор како да го реализираат и прилагодат на локалниот контекст, како и да најдат заеднички аспекти помегу различни предмети за да се унапреди ефикасноста и интегрираното учење.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question