ความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๓ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลส เขต ๓ โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ไดิ้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และความพึงพอใจในการบริการและการอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอมถามตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอการนี้


นารีรัตน์ เทพเสาร์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
๑ . เพศ *
๒ . อายุ *
๓ . ระดับการศึกษา *
๔ . ตำแหน่งงาน *
๕ . ประสบการณ์ทำงาน *
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
คำชี้แจง ความหมายของระดับความพึงพอใจ

๕ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
๔ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
๓ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
๒ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
๑ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

๑) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
๑.๑) ด้านการบริหารงานวิชาการ
การให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑ . การให้คำแนะนำและตอบคำถาม
๒ . การให้บริการด้วยความสะด้วก รวดเร็ว
๓ . ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ
๔ . ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง
๕ . ให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ ท่าทีที่เป็นมิตร
๖ . ความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่
ลักษณะของงาน
๑ . การพัฒนาหลักสูตรและการบวนการเรียนรู้
๒ . การพัฒนาและใช้สื่อ/เทคโนโลยี เพื่การเรียนการสอน
๓ . การนิเทศการศึกาา
๔ . การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๕ . การวัดและประเมินผลการศึกษา
๖ . การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ งานมหกรรมวิชาการ ลูกเสือ - เนตรนารี กีฬาสี ฯลฯ
๑.๒) ด้านการบริหารงบประมาณ
การให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑ . การให้คำแนะนำและตอบคำถาม
๒ . การให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
๓ . ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ
๔ . ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง
๕ . ให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ ท่าทีที่เป็นมิตร
๖ . ความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่
ลักษณะของงาน
๑ . การเสนอขอ จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ
๒ . การเบิก-จ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง
๓ . การขอรับเงินค่ารักษา/การศึกษาบุตร
๔ . การเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ค่าสิ่งก่อสร้าง/ต่าซ่อมแซม/สิ่งก่อสร้าง)
๕ . การให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
๑.๓) ด้านการบริหารงานบุคคล
การบริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑ . การให้คำแนะนำและตอบคำถาม
๒ . การให้บริการด้วยความสำดวก รวดเร็ว
๓ . การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ
๔ . ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง
๕ . ให้บริการด้วยวาจาสุภาพ ท่าทีเป็นมิตร
๖ . ความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่
ลักษณะของงาน
๑ . การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒ . การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓ . การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าน ของครูและลุคลากรทางการศึกษา
๔ . การวางแผนด้านอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
๕ . การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จ ความชอบและเลื่อนขึ้นเงินเดือน
๖ . การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔) ด้านการบริหารทั่วไป
การให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑ . การให้คำแนะนำและตอบคำถาม
๒ . การให้บริการด้วยความสำดวก รวดเร็ว
๓ . การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ
๔ . ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง
๕ . ให้บริการด้วยวาจาสุภาพ ท่าทีเป็นมิตร
๖ . ความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่
ลักษณะของงาน
๑ . การดำเนินงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒ . การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม ผลงานและข้อมูลองค์กร
๓ . การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
๔ . การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
๕ . การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๖ . การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗ . การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
๒) ความพึงพอใจในการบริการและการอำนวยความสะดวก
๒.๑) ด้านอาคารสถานที่
๑ . การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
๒ . การให้บริการและอำนวยความสะดวกการใช้ห้องประชุม
๓ . การให้บริการและความสะดวกที่จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์
๔ . การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องน้ำ
๕ . การจัดให้บริการและความสะดวกในการใช้ห้องละหมาด
๒.๒) ด้านสวัสดิการ
๑ . การจัดบริการสถานที่ที่อ่านหนังสือพิมพ์และเอกสารความรู้
๒ . การให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหารว่าง
๓ . การให้บริการสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้พิการ
๒.๓) ด้านข้อมูลข่าวสาร
๑ . ช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับผู้รับบริการมีความหลากหลาย
๒ . ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓ . การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
ตอนที่ ๓ ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓
ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๑ . การบริการด้านงานบริหารงานทั่วไป
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
๒ . การบริการงานด้านงานบริหารวิชาการ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
๓ . การบริการด้านงานบริหารงบประมาณ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
๔ . การบริการด้านงานบริหารบุคคล
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ปัญหา และข้อเสนอแนะทั่วไป เกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓
นอกจากปัญหาและข้อเสนอแนะในงานทั้ง ๔ ด้าน แล้วท่านคิดว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ควรมีการปรับปรุงการบริการในเรื่องใดบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms