แบบประเมินภาพรวมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.)ปีงบประมาณ 2559

แบบประเมินภาพรวมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) ปีงบประมาณ 2559 ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดคลิกลงในช่องที่กำหนดให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงคำตอบเดียวในแต่ละหัวข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. บุคลิกภาพและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  2.ความรู้ความสามารถในหัวข้อวิชาที่ทำการสอน
  3. เอกสารและสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
  4. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม
  5. เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  6. การวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
  Please enter one response per row
   7.เนื้อหาวิชาสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร
  8.องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
  9.เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
  11.สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอื่นๆได้
  12.ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
  13.เอกสารตำราประกอบการฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  14.ความพร้อมด้านสถานที่ฝึกอบรม
  15.ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกอบรม
  16.ความพร้อมด้านสถานที่พักและอาคารอื่นๆ
  17.อาหารมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
  18.สิ่งอำนวนความสะดวกอื่นๆและสวัสดิการ
  19.การกำกับดูแลและความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาหน่วยฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  20.การจัดสถานที่ศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) เหมาะสม
  21.ความหลากหลายและจำนวนของสื่อการเรียนรู้เหมาะสม
  22.การเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งศึกษาค้นคว้า
  23.WiFi , Hot spot + Internet สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
  Please enter one response per row
  24. น้ำประปามีความสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค
  25. การให้บริการไฟฟ้ามีความครอบคลุมทั่วถึง
  26. วิธีการ่จัดการขยะมีความเหมาะสม
  27. วิธีการจัดการน้ำเสียมีความเหมาะสม
  28. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาหารมีความพร้อมในการใช้
  Please enter one response per row
  29. มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  30. การมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น การส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การทำความเคารพ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ความสามัคคี ฯลฯ
  31. สถานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
  32. การปรับแต่งอาคาร สถานที่ และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  33. การปรับแต่ง และรักษาภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  34. ป้ายบอกตำแหน่ง อาคาร สถานที่ และจุดให้บริการต่าง ๆ
  35. ความประทับใจในภาพรวมของการปรับปรุงภูมิทัศน์ การตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
  36. การรักษาความปลอดภัยของบริเวณอาคารเรียนกองร้อย และบริเวณโดยรอบ ฯลฯ
  37. มีพื้นที่จัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
  38. มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
  39. มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  40. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  Please enter one response per row
  41. ความรู้และทักษะก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
  42. ความรู้และทักษะหลังเข้ารับการฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  This is a required question