Zmluva o elektronickej komunikácii
uzavretá podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Čl. 1  Zmluvné strany                                                                                                              
1. Správca
STEFE Trnava, s.r.o.                                                                                                                                                                        Františkánska 16, 917 32 Trnava                                                                                                                                                          IČO: 36 277 215                                                                                                                                                                
zastúpená konateľmi – JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA,  Ing. Ondrej Borguľa                                                                                    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vložka číslo: 17769/T                                                                                             (ďalej len „správca“)
2. Vlastník :
Meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Trvalý pobyt: *
Byt/NP číslo: *
Adresa Byt/NP: *
E-mail: *
Mobil číslo : *
Čl. 2  Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok a spôsobu vzájomnej komunikácie medzi správcom a vlastníkom elektronickými prostriedkami, a to formou e-mailových správ. Komunikácia zahŕňa  výmenu a poskytovanie informácií o byte alebo nebytovom priestore, vzájomné doručovanie dokumentov a žiadostí, elektronické hlasovanie a pod..
2. Zmluvné strany si určili pre elektronickú komunikáciu e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pričom elektronická komunikácia je bezplatná a prebieha prostredníctvom všeobecne dostupných softvérových programov.  
3. Základným a nevyhnutným technickým predpokladom pre realizáciu elektronickej komunikácie sú  aktuálne a funkčné e-mailové adresy zmluvných strán.

Čl. 3  Doručovanie dokumentov
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa uzavretia tejto zmluvy bude správca dokumenty vrátane podaní odosielaných v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „bytový zákon“) a v zmysle zmluvy o výkone správy (napr. predpis zálohových platieb, ročné vyúčtovanie, správa o činnosti správcu, plán opráva a iné) zasielať vlastníkovi výlučne v elektronickej forme, a to prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej do e-mailovej schránky vlastníka na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, s čím vlastník bez výhrad súhlasí.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že doručenie podaní správcu vo forme e-mailovej správy do elektronickej schránky vlastníka v celom rozsahu a s rovnakými právnymi účinkami nahrádza listinné doručovanie podaní, a to aj v prípade, ak zmluva o výkone správy, bytový zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje doručovanie v listinnej forme, vrátane doporučených zásielok.
3. Ak bude podanie správcu zabezpečené proti otvoreniu neoprávnenou osobou, odošle správca súčasne s podaním vlastníkovi heslo k otvoreniu elektronického dokumentu formou SMS správy na číslo vyššie uvedeného mobilného telefónu. Tieto údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo) budú použité aj pre účely elektronického hlasovania.
4. Podanie správcu doručené do určenej e-mailovej schránky vlastníka sa považuje za doručené nasledujúci kalendárny deň odo dňa odoslania, a to aj v prípade, ak sa vlastník s jej obsahom reálne neoboznámil.
5. Vlastníkovi pri komunikácii so správcom elektronickou formou vznikajú práva a povinnosti rovnako ako komunikácia písomnou formou, pričom podania vlastníka sa považujú za doručené správcovi nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania.    

Čl. 4  Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zmluvné strany zodpovedajú za obsah nimi doručovaných dokumentov a podaní e-mailom.
2. Zmluvné strany nezodpovedajú za nedoručenie, oneskorené alebo nesprávne doručenie podaní v elektronickej forme do e-mailovej schránky adresáta v prípade nedostatočného, nevhodného alebo nesprávneho technického alebo softvérového vybavenia na jeho strane.
3. Vlastník vyhlasuje, že k e-mailovej adrese a telefónnemu číslu uvedenému v čl. 1 tejto zmluvy má zriadený voľný a neobmedzený prístup a súčasne má vytvorené vhodné technické a softvérové podmienky na preberanie elektronických podaní zasielaných do e-mailovej schránky, ako aj na elektronické hlasovanie.  
4. Vlastník v plnom rozsahu zodpovedá za prípadný únik, alebo zneužitie svojich osobných údajov spôsobené prezradením hesla, presmerovaním alebo preposlaním e-mailovej správy, sprístupnením údajov tretej osobe, alebo iným osobným, príp. technickým pochybením na svojej strane.  
5. Vlastník je povinný každú zmenu svojej e-mailovej adresy určenej na doručovanie dokumentov a podaní správcu alebo čísla mobilného telefónu bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní nahlásiť správcovi. V prípade porušenia tejto povinnosti vlastník v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú škodu tým spôsobenú, pričom doručenie dokumentov na poslednú známu e-mailovú adresu vlastníka sa považuje za riadne doručené

Čl. 5  Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
2. Zmluva je platná a účinná dňom odsúhlasenia vlastníkom.
3. Zmluva môže zaniknúť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s okamžitou platnosťou a to dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov berie vlastník na vedomie, že správca spracúva jeho osobné údaje za účelom plnenia tejto zmluvy a za účelom výkonu správy v súlade s § 9 ods. 3 bytového zákona. Osobné údaje vlastníka budú spracúvané počas doby trvania tejto zmluvy a po jej ukončení ich bude správca uchovávať na obdobie podľa príslušných právnych predpisov o správe registratúry.
5. Táto zmluva sa uzatvára elektronicky, pričom každá zmluvná strana dostane elektronicky kópiu tejto zmluvy na e-mail. Vlastník na e-mail ktorý uviedol v údajoch o vlastníkovi.

Vyhlasujem, že zmluvu uzatváram slobodne, vážne a bez omylu. Zmluvu som si prečítal, jej obsahu porozumel, čo potvrdzujem svojím súhlasom. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy