(rv)Eng
Efektiviteti i Menaxhimit
Emri i ZM *
Ju lutem plotesoni emrin e Zones se Mbrojtur
Your answer
1. Statusi ligjor - A ka zona e mbrojtur status ligjor (ose ne rastin e rezervatit privat, a është i mbuluar nga një kontratë apo diçka e ngjashme)? *
Administration of MCP Sazan-Karaburuni
2. PLANIFIKIMI - Rregulloret e zonës së mbrojtur: A ka rregulla te pershtatshme për të kontrolluar përdorimin e tokës dhe aktivitetet (p.sh. gjuetinë)? *
3. INPUTI / NDERHYRJA - Zbatimi i ligjit - A mundet personeli (p.sh. përgjegjësit për menaxhim) të zbatojnë mjaft mirë rregullat e zonës së mbrojtur? *
4. PLANFIKIMI - Objektivat e zonës së mbrojtur - A është ndërmarrë menaxhimi në përputhje me objektivat e miratuara? *
5. PLANIFIKIMI - Përcaktimi i zonës së mbrojtur: A ka Zona e Mbrojtur madhësinë dhe formën e duhur për të mbrojtur speciet, habitatet, basenin dhe proceset ekologjike, me interes kyc per konservimin? *
6. PROCESET - Caktimi i kufirit të zonës së mbrojtur: A është kufiri i njohur dhe i caktuar? *
7. PLANIFIKIMI- Plani i menaxhimit: A ka një plan të menaxhimit dhe a është duke u zbatuar? *
7a. Pikë shtesë: Planifikimi
7b. Pikë shtesë: Planifikimi
7c. Pikë shtesë: Planifikimi
8. PLANIFIKIMI - Plani i punës i aprovuar: A ka një plan të aprovuar pune dhe a është duke u zbatuar? *
9. INPUTI / NDERHYRJA - Inventari i burimeve: A keni informacion të mjaftueshëm për të menaxhuar të zonës? *
10. PROCESET - Sistemet e mbrojtjes: A egzistojnë sistemet për të kontrolluar aksesin / përdorimin e burimeve në zonën e mbrojtur? *
11. PROCESET - Hulumtimi: A ka një program për punë kërkimore dhe për vezhgim /mbikqyrje të orientuar nga menaxhimi? *
12. PROCESET - Menaxhimi i burimeve: A është duke u ndërmarrë menaxhimi aktiv i burimeve? *
13. INPUTET / NDERHYRJET - Numri i stafit: A ka mjaftueshem njerëz të punësuar për të menaxhuar zonën e mbrojtur? *
14. PROCESET - Trajnimi i stafit: A është personeli i trajnuar në mënyrë adekuate për të përmbushur objektivat e menaxhimit? *
15. INPUTET / NDERHYRJET - Buxheti aktual: A është i mjaftueshëm buxheti aktual? *
16. INPUTET / NDERHYRJET - Siguria e buxhetit: A është buxheti i sigurt? *
17. PROCESET- Menaxhimi i buxhetit: A është menaxhuar buxheti për të plotësuar nevojat kritike të menaxhimit? *
18. INPUTET / NDERHYRJET - Pajisjet: A ka pajisje të mjaftueshme për nevojat e menaxhimit? *
19. PROCESET- Mirëmbajtja e pajisjeve: A mirëmbahen pajisjet në mënyrë të përshtatshme? *
20. PROCESET - Edukimi dhe ndërgjegjësimi A ka ndonjë program të planifikuar edukimi në lidhje me objektivat dhe nevojat e menaxhimit? *
21. PLANIFIKIMI - Planifikim përdorimit te tokës dhe ujit: A e konsideron zonën e mbrojtur planifikimi i përdorimit të tokës dhe ujit dhe a ndihmon në arritjen e objektivave? *
21a. Pikë shtesë: Planifikimi i tokës dhe ujit për ruajtjen e habitatit
21b: Pikë shtesë: Planifikimi i tokës dhe ujit për vazhdimsine e habitatit
21c: Pikë shtesë: Planifikimi i tokës dhe ujit për shërbimet e ekosistemit dhe ruajtjen e specieve
22. PROCESET - Shteti dhe subjekte fqinjë komerciale A ka bashkëpunim me përdoruesit e tokës fqinje dhe të ujit? *
23. PROCESET - Popullsia vendase: A ndikojnë në vendimet e menaxhimit, banorët vendas dhe tradicional apo ata që përdorin rregullisht zonën e mbrojtur? *
24.PROCESET - Komunitetet lokale A kanë ndikim banorët e komuniteteve lokale ose në afërsi të zonës së mbrojtur në vendimet e menaxhimit? *
24a. Pikë shtesë: Komunitetet lokale / popullsia vendase - Ndikimi në komunitetet
24b. Pikë shtesë: Komunitetet lokale / popullsia vendase - Ndikimi në komunitetet
24c. Pikë shtesë: Komunitetet lokale / popullsia vendase - Ndikimi në komunitetet
25. REZULTATE - Përfitimi ekonomik: A është zona e mbrojtur duke i siguruar përfitime ekonomike komuniteteve lokale, p.sh. të ardhura, punësim, pagesa për shërbimet mjedisore? *
26. PROCESET- Monitorimi dhe vlerësimi: Janë aktivitetet e menaxhimit të monitoruara përkundrejt performancës? *
27. AKTIVITETE / REALIZIME - Objektet e vizitorëve: A janë objektet e vizitorëve të përshtatshme? *
28. PROCESET - Operatorët komercial të turizmit: A kontribuojnë operatorët komercial të udhëtimeve në menaxhimin e zonave të mbrojtura? *
29. PROCESET- Tarifat: Nëse aplikohen tarifat (p.sh. tarifat e hyrjes ose gjobat), a ndihmojnë ato në menaxhimin e zonës së mbrojtur? *
30. REZULTATE - Gjendja e vlerave Cila është gjendja e vlerave të rëndësishme të zonës së mbrojtur në krahasim me ato kur ajo u shpall fillimisht? *
30a: Pikë shtesë: Gjendja e vlerave
30b: Pikë shtesë: Gjendja e vlerave
30c: Pikë shtesë: Gjendja e vlerave
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.