แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ
1. เพศ *
2. ช่วงอายุ *
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
4. อาชีพของผู้มารับบริการ *
5. เรื่องที่ติดต่อขอรับบริการ *
Required
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โปรดเลือก ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของอบต.มะขามล้ม
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน
1.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ อัธยาศัยดี การวางตัวเรียบร้อย
2.2 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
2.3 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
2.4 การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
3.2 จุดการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
3.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ที่จอดรถ wifi ฯลฯ
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy