แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 02-112-203 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
คำชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ดังนี้
5 หมายถึง มีมากที่สุด 4 หมายถึง มีมาก 3 หมายถึง มีปานกลาง
2 หมายถึง มีน้อย 1 หมายถึง มีน้อยมาก 0 หมายถึง ไม่มี/ไม่สามารถตอบได้
เพศ *
นักศึกษาชั้นปีที่ *
Next
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms