แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่กำลังศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง กรุณณาเลือกหลักสูตรที่ท่านเรียน ในช่องว่างเพียง 1 ช่องเท่านั้น
หลักสูตรที่ท่านกำลังศึกษา *
เลือกเพียง 1 คำตอบเท่านั้น
** หมายเหตุ **
วท.บ. คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วท.ม. คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ปร.ด. คือ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร
คำชี้แจง กรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยเลือกจากช่องว่างระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อหลักสูตรและคณะจะได้นำไปเป้นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดยเลือกจากช่องว่างระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความเป็นจริง *
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
1.1 มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร
1.2 ความเหมาะสมของรายวิชาและการจัดตารางสอนในแต่และภาคการศึกษา
1.3 คุณภาพการสอนและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ในหลักสูตรเฉลี่ย
2.1 ความพึงพอใจในความสะอาดของอาคาร
2.2 ความพึงพอใจในการจัดสถานที่เพื่อพักผ่อนโดยรอบอาคาร
2.3 ความพึงพอใจในด้านกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษา
2.4 ความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
3.1 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมและมีปริมาณเพียงพอ
3.2 สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเรียนรู้
3.3 การใช้งานระบบอินเตอร์มีความเสถียรภาพและมีความรวดเร็ว
4.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับสมัครงาน
4.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เช่น การฝึกงาน การศึกาษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น
5.1 อาจารย์ที่ปรึกษารู้บทบาทหน้าที่ และกฏระเบียบที่จำเป็น
5.2 รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5.3 มีความเต็มใจและยินดีทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
5.4 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษสามารถเข้าพบได้สะดวกและมีเวลาให้อย่างเพียงพอ
5.6 มีการให้บริการคำปรึกษา แนะแนว ทั้งด้านการเรียน การประกอบอาชึพ และการใช้ชีวิต
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms