แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่กำลังศึกษา

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง กรุณณาเลือกหลักสูตรที่ท่านเรียน ในช่องว่างเพียง 1 ช่องเท่านั้น
  This is a required question

  ** หมายเหตุ ** วท.บ. คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.ม. คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท ปร.ด. คือ หลักสูตรระดับปริญญาเอก

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร

  คำชี้แจง กรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยเลือกจากช่องว่างระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อหลักสูตรและคณะจะได้นำไปเป้นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
  1.1 มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร
  1.2 ความเหมาะสมของรายวิชาและการจัดตารางสอนในแต่และภาคการศึกษา
  1.3 คุณภาพการสอนและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ในหลักสูตรเฉลี่ย
  2.1 ความพึงพอใจในความสะอาดของอาคาร
  2.2 ความพึงพอใจในการจัดสถานที่เพื่อพักผ่อนโดยรอบอาคาร
  2.3 ความพึงพอใจในด้านกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษา
  2.4 ความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
  3.1 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมและมีปริมาณเพียงพอ
  3.2 สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเรียนรู้
  3.3 การใช้งานระบบอินเตอร์มีความเสถียรภาพและมีความรวดเร็ว
  4.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับสมัครงาน
  4.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เช่น การฝึกงาน การศึกาษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น
  5.1 อาจารย์ที่ปรึกษารู้บทบาทหน้าที่ และกฏระเบียบที่จำเป็น
  5.2 รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  5.3 มีความเต็มใจและยินดีทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
  5.4 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
  5.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษสามารถเข้าพบได้สะดวกและมีเวลาให้อย่างเพียงพอ
  5.6 มีการให้บริการคำปรึกษา แนะแนว ทั้งด้านการเรียน การประกอบอาชึพ และการใช้ชีวิต
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question