แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

  This is a required question
  1. ความทันสมัยของข้อมูล
  2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
  3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
  4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
  5. ข้อมูลมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการนำไปใช้
  6. ข้อมูลมีการจัดเก็บเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  Please enter one response per row
  This is a required question