Formularz zapisów - zgłoszenia indywidualne XIX BIEGI ULICZNE "WOKÓŁ OŁTARZA PAPIESKIEGO - SIERAKOWICE 2019"
REGULAMIN
XIX BIEGÓW ULICZNYCH "WOKÓŁ OŁTARZA PAPIESKIEGO - SIERAKOWICE 2019"
Jan Paweł II Orędownikiem Życia w Trzeźwości - „Wstańcie, Chodźmy”

I Cel Imprezy:

• Upamiętnienie Wielkiego Polaka - Ojca Świętego Jana Pawła II
• Poprzez sport integracja i promowanie życia rodziny w trzeźwości
• Promocja biegania jako aktywnej formy spędzenia wolnego czasu dla dzieci i osób dorosłych
• Promocja Gminy Sierakowice
• Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży
i dorosłych.

II Organizator: Gminny Klub Sportowy "Sierakowice" przy współpracy: Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach, Związku Harcerstwa Polskiego, parafii pw. św. Marcina.

III Termin, miejsce i trasa biegu:

• Biegi odbędą się w Sierakowicach dnia 13.10.2019 roku (niedziela) od godz.13.30
• Zapisów dokonać można za pomocą formularza on-line do 10.10.2019 r. Dostępne są dwie wersje formularza- dla szkół i klubów oraz zgłoszenia indywidualne. Link do formularza wysłany zostanie na adresy mailowe szkół, będzie również dostępny na stronie www.gok.sierakowice.pl. W ostateczności rejestracji można dokonać w dniu imprezy, w biurze zawodów.
• Start odbędzie się przy kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach.
• Trasa biegów w zależności od kategorii wiekowych, przebiegać będzie na terenie Parku Ośmiu Błogosławieństw, Ołtarza Papieskiego i ulicami: Księdza Bernarda Łosińskiego oraz Piwną
w Sierakowicach. (Trasy biegów zaznaczone będą na mapce biegów do wglądu ogólnego)

IV Program biegów:

- 13.30 - rozpoczęcie zawodów, zapisy uczestników w biurze organizatora
- 14.00 - bieg dziewcząt rocznik 2011 i młodsze - dystans 300 m
- ok. 14.10 - bieg chłopców rocznik 2011 i młodsi - dystans 300 m
- ok. 14.20 - bieg dziewcząt rocznik 2010 - 2009 - dystans 500 m
- ok. 14.30 - bieg chłopców rocznik 2010 - 2009 - dystans 500 m
- ok. 14.40 - wręczenie nagród uczestnikom w/w biegów
- ok. 14.50 - bieg dziewcząt rocznik 2008 – 2007 - dystans 500 m
- ok. 15.00 - bieg chłopców rocznik 2008 – 2007 - dystans 1500 m
- ok. 15.10 - bieg dziewcząt – rocznik 2006 – 2003 - dystans 1500 m
- ok. 15.20 - bieg chłopców - rocznik 2006 – 2003 - dystans 1500 m
- ok. 15.30 - wręczenie nagród uczestnikom w/w biegów
- ok. 15.40 - bieg główny ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn rocznik 2002 i starsi - dystans 3000 m
- ok. 16.00 - wręczenie nagród uczestnikom w/w biegów
- ok. 16.10 - zakończenie biegów

V Warunki uczestnictwa w Biegach Papieskich:

1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Wszystkich uczestników biegów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
3. Niepełnoletni uczestnicy biegów startują w zawodach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego brak takiej zgody eliminuje zawodnika z biegów.
4. Każdy biorący uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność, zgłaszając się do biegów bierze pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia który umożliwia jego uczestnictwo w zawodach. W przypadku osób niepełnoletnich pełną odpowiedzialność za uczestnictwo oraz stan zdrowia zawodnika ponosi rodzic lub opiekun prawny podpisując zgodę na start swojego dziecka.
5. Przed biegami w biurze organizatora każdy zawodnik otrzyma tzw. Kartę startową z nazwiskiem
i imieniem oraz kategorią wiekową. Kartę tą należy po zakończeniu biegu (na mecie) przekazać organizatorowi zawodów.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony (skracanie trasy oraz które nie ukończą biegu) zostaną zdyskwalifikowani.
7. Zabrania się startowania zawodników pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
8. Osoby startujące powinny posiadać dokument ze zdjęciem pozwalający zidentyfikować wiek zawodnika.
9. Każdy uczestnik z chwilą zapisania się na biegi wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku ( Dz. U.z 2002 r. nr101, poz. 926 ze zmianami) przez Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”. Tym samym uczestnik biegów wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz swoje dane osobowe w prasie, stronach internetowych oraz innych mediach i urzędach w celach niezbędnych do wykonania statutowych zadań przez GKS „Sierakowice" z siedzibą 83-340 Sierakowice ul. Kartuska 27, związanych z organizacją tych zawodów sportowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania , używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Akcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
12. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
13. Zgłoszenie się na listę startową biegów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu XIX Biegów Papieskich oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.


VI Zgłoszenia i opłaty startowe:

• Opłat startowych nie ma, biegi są darmowe dotowane przez Gminę Sierakowice, GKS Sierakowice,
GOK Sierakowice, Pomorskie Zrzeszenie LZS.
• Zapisów dokonać można za pomocą formularza on line do 10.10.2019 r., lub w ostateczności rejestracji można dokonać w dniu imprezy, w biurze zawodów. Aby uniknęli Państwo w dniu biegu oczekiwania w kolejce do zapisów rekomendujemy zapisy on-line.
• Dostępne są dwie wersje formularza- dla szkół i klubów oraz zgłoszenia indywidualne

INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE SIEBIE LUB DZIECKA:
• Link do zapisów: https://forms.gle/2sX3Yen6RUMSXKEn8
• Nie ma konieczności przynoszenia żadnych wydruków ani podpisywania żadnych dodatkowych zgód czy oświadczeń
SZKOŁY/KLUBY SPORTOWE
• Link do zapisów: https://forms.gle/ZA3bwX3Ewkbv9umZ6
• Podmiot zgłaszający osoby niepełnoletnie zobowiązany jest dostarczyć w dniu zawodów, do biura zawodów, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na udział dziecka w zawodach oraz na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Wzory zgód i oświadczeń znajdują pod regulaminem.


VII Kategorie wiekowe jak w punkcie 4 regulaminu.

VIII Nagrody:

• Trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom we wszystkich kategoriach wiekowych, przyznane zostaną nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy i inne), medale, dyplomy itp.
• Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają medale pamiątkowe.

IX Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż :

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” z siedzibą 83 - 340 Sierakowice przy ul. Kartuskiej 27 , e-mail : gks.sierakowice@pomorski-zpn.pl, tel: 669 320 340 prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem; Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach z siedzibą przy ul. Kartuskiej 27.
2. Z przedstawicielem ochrony danych Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice” można skontaktować się poprzez adres e - mail: inek_1962@o2.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XIX BIEGÓW ULICZNYCH " WOKÓŁ OŁTARZA PAPIESKIEGO - SIERAKOWICE 2019 - Jan Paweł II Orędownikiem Życia w Trzeźwości -„ Wstańcie, Chodźmy „, na podstawie art. ust.1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail gks.sierakowice@pomorski-zpn.pl . Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować.
6. Podanie przez Pana/nią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału
w w/wym. Biegu.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
8. Zgłoszenie się na listę startową biegów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO w związku z uczestnictwem w XIX Biegach Papieskich.

X Sprawy Organizacyjne:

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu
• W czasie zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator
• Nie pobiera się opłaty startowej
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone
• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i uszczerbki na zdrowiu wynikające z uczestnictwa
w biegach.
• Organizator może wykluczyć z biegów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów i to on w sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie podejmuje ostateczną decyzję.

XI Kontakt: Główny organizator: Maciej Lewandowski- tel. 692 368 774


Gminny Klub Sportowy "Sierakowice"

*** DRUK DLA UCZESTNIKÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ SZKOŁY/KLUBY SPORTOWE ***

Imię i nazwisko uczestnika:
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego:


Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu

Ja niżej podpisany, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka w dniu 13.10.2019 roku w " XIX Biegach Papieskich - Sierakowice 2019 " , organizowanych przez Gminny Klub Sportowy „ Sierakowice” oraz GOK Sierakowice. Jednocześnie oświadczam , że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka oraz udział w tego typu imprezie sportowej. Oświadczam , że zapoznałem się z treścią Regulaminu " XIX Biegach Papieskich - Sierakowice 2019 " oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

Sierakowice, dnia 13.10.2019 roku ................................................................................................
( podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego )


Zgoda Rodzica lub Opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu organizacji i przeprowadzenia XIX BIEGÓW ULICZNYCH „WOKÓŁ OŁTARZA PAPIESKIEGO - SIERAKOWICE 2019”, na podstawie art. ust.1 lit. a) RODO.
................................................................................................
( podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego )


W związku z uczestnictwem dziecka w XIX BIEGACH ULICZNYCH "WOKÓŁ OŁTARZA PAPIESKIEGO - SIERAKOWICE 2019” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.
................................................................................................
( podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego )

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż :

Administratorem danych osobowych jest Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” z siedzibą 83 - 340 Sierakowice przy ul. Kartuskiej 27, e-mail : gks.sierakowice@pomorski-zpn.pl, tel: 669 320 340 prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem; Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach z siedzibą przy ul. Kartuskiej 27.
Z przedstawicielem ochrony danych Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice” można skontaktować się poprzez adres e - mail: inek_1962@o2.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XIX BIEGÓW ULICZNYCH " WOKÓŁ OŁTARZA PAPIESKIEGO - SIERAKOWICE 2019 - Jan Paweł II Orędownikiem Życia w Trzeźwości -„ Wstańcie, Chodźmy „, na podstawie art. ust.1 lit. a) RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail gks.sierakowice@pomorski-zpn.pl . Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować.
Podanie przez Pana/nią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Biegu.
Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
Zgłoszenie się na listę startową biegów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO w związku z uczestnictwem w XIX Biegach Papieskich.
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy