Prihláška na Informačný seminár NP DI PTT Prešov, 7. januára 2019
Prosíme Vás o vyplnenie prihlášky na Informačný seminár v Prešove od 10:00 – 17:00 hod. (bližšie miesto Vám oznámime po ukončení verejného obstarávania).

Registrujte sa, prosím, do 15.12.2018
Maximálne 1 účastník/účastníčka z jedného zariadenia sociálnych služieb.

Cieľom Informačného seminára je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

Informačný seminár bude za účasti zástupcov všetkých partnerov v NP DI PTT:
Implementačná agentúra MPSV SR,
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
Slovenská technická univerzita,Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU
Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Názov inštitúcie
Your answer
Meno a priezvisko účastníka/účastníčky
Your answer
Pracovná pozícia v zamestnaní
Your answer
E- mailová adresa na zaslanie informácie o mieste konania
Your answer
Telefón
Your answer
Stravovanie (Prosím, zapamätajte si Vašu voľbu diéty.)
Špeciálne potreby (Prosím, informujte nás o Vašich zdravotných ťažkostiach alebo iných faktoroch, ktoré potrebujete zohľadniť pri realizácii a Vašej účasti na vzdelávaní (napr. ťažkosti s chôdzou po schodoch a pod.).
Your answer
Zaslanie záväznej prihlášky bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely registrácie na Informačný seminár podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Ak sa školenia nezúčastníte, Vaše údaje poskytnuté na účel registrácie budú po ukončení Informačného semináru vymazané. Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu ani nebudú poskytnuté inému subjektu. Ak bude Vaša prihláška akceptovaná, ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov Vami poskytnutých v tejto prihláške na Informačný seminár, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je evidencia účastníkov Informačného seminára pre dokladovanie výdavkov potrebných na jeho zabezpečenie. Účelom spracúvania je evidovanie záujemcov na Informačný seminár, oznámenie o akceptovaní prihlášky, komunikácia so záujemcami o účasť, vyhodnotenie účasti, spracovanie podkladov na dokladovanie výdavkov potrebných na zabezpečenie Informačného seminára a výdavkov na zabezpečenie stravovania. Príjemcom osobných údajov bude Implementačná agentúra MPSVR SR. Doba uchovávania osobných údajov účastníkov, ktorí sa zúčastnia Informačného seminára bude 10 rokov.“
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service