උසස් පෙළට පරිගණක ජාල
‘‘උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා ලියවුණු අත්පොත..‘‘
තැපෑලෙන් (VPP මඟින්) ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මෙම පෝරමය පුරවා එවන්න...
Email address *
නම *
Your answer
ලිපිනය *
Your answer
දුරකතන අංකය *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.