แบบประเมินเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย RUNIRAC V
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ ของระบบบริหารงานวิจัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และนำผลการประเมินไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้
ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
1.ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ (ปี)
Your answer
สถานะภาพ *
2.ส่วนการใช้งานระบบฐานบริหารงานวิจัย RUNIRAC V
คำชี้แจ้ง ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่นการทำงานส่วนต่าง ๆ ในระบบบริหารงานวิจัยฯ http://runirac2018.pbru.ac.th อย่างไร
2.1 ส่วนการใช้งานลงทะเบียนสมัครและการส่งผลงานวิจัย *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่แน่ใจ/ไม่ได้ใช้
ปุ่มกดและเมนูนำทางชัดเจน มีคำอธิบายใช้งานง่าย
การแสดงผล สี ขนาด และอักษร์ เหมาะสมตามขนาดหน้าจอของคอมพิวเตอร์/มือถือ
ในภาพรวมแล้วมีประโยขน์ต่อการบริหารจัดการผลงานวิจัย
มีเมนูสำหรับการใช้งานครบตามความต้องการของผู้ใช้
2.2 ส่วนการใช้งานการบริหารจัดการงานวิจัย *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่แน่ใจ/ไม่ได้ใช้
ปุ่มกดและเมนูนำทางชัดเจน มีคำอธิบาย ใช้งานง่าย
การเพิ่มข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล ทำได้ถูกต้อง
การแสดงผล สี ขนาด และอักษร เหมาะสมตามขนาดหน้าจอของคอมพิวเตอร์/มือถือ
รายงานสรุปการเพื่อในไปใช้การตัดสินใจ
ในภาพรวมแล้วมีประโยขน์ต่อการบริหารจัดการผลงานวิจัย
2.3 ส่วนการใช้งานประเมินผลงานวิจัย *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่แน่ใจ/ไม่ได้ใช้
ปุ่มกดและเมนูนำทางชัดเจน มีคำอธิบายใช้งานง่าย
มีเมนูสำหรับการใช้งานครบตามความต้องการของผู้ใช้
การเพิ่มข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล ทำได้ถูกต้อง
การแสดงผล สี ขนาด และอักษร์ เหมาะสมตามขนาดหน้าจอของคอมพิวเตอร์/มือถือ
รายงานสรุปการเพื่อในไปใช้การตัดสินใจ
ในภาพรวมแล้วมีประโยขน์ต่อการบริหารจัดการผลงานวิจัย
3. ประเมินภาพรวมทั้งเว็บไซต์ *
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
ควรปรับปรุง (1)
เมนูและส่วนนำทาง
สีอักษร ขนาดอักษร ภาพและกราฟ
ความเร็วในการค้นหาและแสดงผลข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
ระบบฯ ครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ
ระบบฯ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
ใช้งานง่าย
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
4. ความต้องการเพิ่มเติมในการใช้งานระบบบริหารงานวิจัย RUNIRAC V
Your answer
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัย RUNIRAC V
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms