แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง "แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง"
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโวลลุ่ม ชั้น 2 โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ชี้แจง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นบุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1. ชื่อหน่วยงาน *
ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน เช่น พื้นที่ 1 , กาญจนบุรี, กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กคร. เป็นต้น
Your answer
2. คำนำหน้าชื่อ *
3. ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
4. นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
5. ตำแหน่ง *
Your answer
6. โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
7. E - mail *
Your answer
8. การเข้าร่วม *
Required
9. ประสงค์เข้าพักโรงแรมก่อนวันงาน *
เฉพาะส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลางให้ตอบว่า ไม่ประสงค์เข้าพัก
10. ประสงค์ให้กองคุ้มครองแรงงานจัดคู่พักให้
เฉพาะส่วนภูมิภาค (ถ้าเลือกข้อ 10 ไม่ต้องตอบข้อ 11)
11. ประสงค์พักคู่กับ (โปรดระบุ ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน)
เฉพาะส่วนภูมิภาค (ถ้าเลือกข้อ 11 ไม่ต้องตอบข้อ 10)
Your answer
หมายเหตุ
1. ให้จังหวัดขออนุมัติการเดินทางไปราชการ โดยกองคุ้มครองแรงงาน จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับค่าพาหนะในการเดินทาง กองคุ้มครองแรงงานจะโอนเงินให้หน่วยงานต้นสังกัด
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจากงบประมาณต้นสังกัด
3. กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
4. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ได้แก่ นางวรรณี หัสดิน และนายปณิธาน แก้วเซ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 6376
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. โรงแรมจะจัดให้เข้าที่พักห้องละ 2 คน (แยกชาย/หญิง) โดยให้ Check in หลังเวลา 12.00 น. และ Check out ก่อนเวลา 12.00 น.
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องนำสำเนาหนังสือขออนุม้ติเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และให้มอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการฯ ในวันลงทะเบียน (วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560)
เแผนที่โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://www.pendulumthai.com/mappalazzo.html
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms