แบบฟอร์มลงทะเบียน สัมมนา “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในประเทศฟินแลนด์ และมุมมองต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑”

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ
“การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในประเทศฟินแลนด์
และมุมมองต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑”
โดย Prof. Raimo Näkki
University of Jyvaskyla
วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question