შპს "სიო"-ს პროფესიული მასწავლებლის კითხვარი
თქვენი როგორც სპეციალისტის ძლიერი მხარეა :
რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის სასწავლო რესურსები?
რას მიიჩნევენ დამსაქმებლები თქვენს ძლიერ მხარეებად?
რა არის დაწესებულების ძლიერი მხარეები ?
მოგწონთ თუ არა დაწესებულების მიდგომები პერსონალისადმი?
თვლით თუ არა რომ დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა აკმაყოფილებს სასწავლებლის სტანდარტებს?
იცნობთ თუ არა დაწესებულების მისიას?
არის თუ არა მოთხოვნადი პროფესიები შრომით ბაზარზე,რომელსაც დაწესებულება ახორციელებს?
რა გმატებთ მოტივაციას?
რას მიიჩნევთ დაწესებულების სუსტ მხარეებად?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms