יוניק- טופס הרשמה 2019-2020
Email address *
פרטי התלמיד
שם התלמיד *
שם משפחה *
מספר טלפון *
תאריך לידה *
MM
/
DD
/
YYYY
תעודת זהות *
כתובת מגורים *
בי"ס\גן\אחר *
פרטי ההורים
שמות ההורים *
*
מספרי טלפון *
*
תקנון - בית הספר למוסיקה "יוניק"
• "יוניק" משלב בשנת הלימודים שיעורים פרטיים, שיעורים בקבוצה, פעילויות, סדנאות ומופעים.
• בערבי חג וחופשות לא יתקיימו לימודים מלבד החזרי שיעורים בתיאום עם המורה.
• תחילת שנת הלימודים תתקיים בין התאריכים 1.9.19 ועד ל28.7.20. במידת הצורך שיעורי החזר יתקיימו גם לאחר שנת הלימודים (להלן: "תקופת הפעילות").
• התשלום בגין השתתפות בפעילות יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות באמצעות ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי והמחאות דחויות. התשלום הינו קבוע וחודשי והוא משקלל את ימי חופשות בגין חגים ומועדים במהלך השנה.
• ידוע למשתתף, כי ככל ולא יעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים.
• עריכת הפעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת בית הספר. בית הספר רשאי ליצור ולפרק הרכבים בהתאם למספר המשתתפים בפעילות ורשאי שלא להתחיל, לדחות או להפסיק את השיעורים במסגרת יחידנית או בקבוצה גם מסיבות אחרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שיעורים יחידניים:
• כל תלמיד ישתתף בכ - 42 שיעורים פרטיים שנתיים, על פי המסלול שאליו נרשמים ובמידה ויהיה רשום לכל תקופת הפעילות. מועדי השיעורים היחידניים יקבעו בתאום עם המורה ובשעות הפעילות של המרכז.
• יש להגיע לשיעור האישי עם כלי הנגינה ותיק תווים מסודר המכיל את החומר הלימודי.

נוהל החזרי שיעורים
• על ביטול שיעור מסיבות אישיות יש להודיע לפחות יומיים לפני מועד השיעור המתוכנן, ביה"ס לא יחזיר שיעורים בגין הודעה מאוחרת, ולא יותר מ-3 שיעורים בשנה.
• לא יינתן החזר כספי עבור שיעורים שבוטלו ע"י התלמיד ביום השיעור וכן לא יינתן שיעור חלופי, למעט מקרי מחלה ממושכים לגביהם יוצגו אישורים רפואיים.
• במקרה של חיסור מצד המורה, יוחזר השיעור במועד אחר שיקבע בתיאום עם התלמיד. לאחר מתן שתי אופציות למועדי החזר לתלמיד,
 בית הספר לא יהיה מחוייב בהחזר.

הנחיות בדבר ביטול השתתפות בחוג:
• בקשות להפסקת פעילות בחוג יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול . לא ניתן לבטל השתתפות בחוג באמצעות הטלפון או בהודעה למדריך החוג. לקבלת הטופס, יש ליצור קשר עם הנהלת החוג. 

• ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג עד 14 ימי עבודה לפני מועד תחילת החוג, בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החוג או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. 

• ניתן לבטל את התשלום בגין ההשתתפות בחוג עד 31.3.2020, בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החוג או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. לאחר תאריך זה לא ניתן לקבל זיכוי כספי. 

• מועד ביטול ההשתתפות (לצורך חישוב ההחזר הכספי) יהיה בתום החודש העוקב לחודש בו התקבלה ההודעה במשרדי מרכז הבמה.
• בעל כרטיס האשראי אתו שולם החוג, הינו הגורם הבלעדי הרשאי לבטל את הרישום בכפוף להנחיות לעיל.

• עבור ביטול עסקאות ששולמו באמצעות המחאות, תיגבה עמלה בסך 22 ₪ לכל המחאה


משמעת וכללי התנהגות
:
• תלמידי מרכז המוסיקה חייבים להישמע להוראות צוות ההנהלה, המורים ועובדי המרכז ולנהוג בהם בדרך ארץ ובכבוד.
• משחק בכדור ואביזרי ספורט, שימוש באופניים וכו' בתחום מרכז המוסיקה אסורים בהחלט.
• שימוש בטלפון נייד בשעת השיעור או החזרה אסורים בהחלט.
• אלימות גופנית ומילולית אסורה בהחלט. במקרה של אלימות רשאי מנהל המרכז להחליט על השעייתו או הפסקת לימודיו של התלמיד 
לאלתר.
• תלמיד שיגרום נזק בחללי העבודה או בציוד, יחויב בעלות הנזק.

שונות:
• מספר המשתתפים בפעילות מוגבל.
• על המשתתף לעדכן את העמותה בכל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.
• הנהלת העמותה ו/או בי"ס למוסיקה אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך במהלך הפעילות.
• רישום לפעילות מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות מרכז הבמה באמצעות דיור אלקטרוני. באפשרות המשתתף 
להודיע לעמותה בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת. הודעה כאמור יש לשלוח בכתב למנהל החוג. עוד מהווה הרישום לפעילות אישור לצילום המשתתף מעת לעת במהלך הפעילות ומתן רשות לעמותה לפרסם תמונות אלה במסגרתה פעילותה.
הריני מאשר/ת בזה את תנאי ההרשמה, את תנאי הביטול ונהלי יוניק ומרכז הבמה וכמו כן, אני מאשר/ת שבני/בתי במצב בריאותי תקין המאפשר את פעילותו/ה במסגרת החוג (במקרה וקיימת סוג של בעיה רפואית אנא ציינו זאת בפנינו והציגו אישור רפואי). *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy