แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทุกรูป/คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดของส่วนหอสมุดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็น
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาเลือกข้อมูลลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
1. สถานภาพ *
2. หน่วยงาน/คณะ *
Your answer
3. สมณะ/เพศ *
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการ กรุณาเลือกข้อมูลลงในช่องที่ตรงกับความจริง
1. จำนวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการหอสมุดกลางต่อระยะเวลา 1 เดือน *
2. ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. ลักษณะการเข้าใช้บริการ *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3.1 ด้านงานบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวกในการค้นหา
การแนะนำหนังสือใหม่
การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศนวัสดุ
การตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามต้องการ
บริการวารสาร หนังสือพิมพ์
บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นอินเตอร์เน็ต
บริการตู้รับฝากของ (ล็อคเกอร์)
ภาพรวมของงานบริการ
3.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด
ปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเอื้อต่อการค้นคว้าข้อมูล
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศมีเพียงพอต่อความต้องการ
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนเพียงพอต่อความต้องการ
ภาพโดยรวมด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด
3.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการและมีเพียงพอต่อการใช้งาน
มีระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมให้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มีจำนวนเพียงพอ
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของห้องสมุดสู่ผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ
ภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 ด้านบุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการบริการ
บุคลากรให้บริการต่อผู้ใช้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ภาพรวมด้านบุคลากร
3.5 ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพแวดล้อมมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
จำนวนที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการ
อุณหภูมิ – แสงสว่าง มีความเหมาะสมต่อการอ่านและค้นคว้า
บรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
ภาพรวมของด้านอาคารสถานที่
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.1 “จุดเด่น” ที่ท่านประทับใจ
Your answer
4.2 จุดที่ควรปรับปรุง
Your answer
4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms