แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต

แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และ ใส่เครื่องหมาย / ในช่องว่าง [ ]
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
รหัสปีที่เข้ารับการศึกษา : *
เลขที่บ้าน *
Your answer
หมู่ที่
Your answer
หมู่บ้าน
Your answer
ตรอก/ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัด
Your answer
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 การทำงาน
(สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)
ประเภทงานที่ทำ
ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้งานทำ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ (ระบุ) *
Your answer
สถานที่ทำงานปัจจุบัน ( ชื่อหน่วยงาน )
Your answer
ตั้งอยู่ที่ ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
รายได้รวมต่อเดือน
Your answer
เกณฑ์เงินเดือนหรือค่าตอบแทนเริ่มต้น ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดอยู่ที่ 8,700 บาท / เดือน ในที่นี้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนของท่าน
ท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
** ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสิ่งที่ท่านไม่พอใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านได้งานทำภายในระยะเวลาเท่าไร หลังจากสำเร็จการศึกษา
ลักษณะงานที่ท่านทำตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
14. ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
การศึกษาต่อ
ตอนที่ 3 การสมัครงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การศึกษาต่อ
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
ระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษา
สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษา
ประเภทของสถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาต่อ
เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
23. ท่านคิดว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
Your answer
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
Your answer
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Your answer
** ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ **
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service