แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต

แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และ ใส่เครื่องหมาย / ในช่องว่าง [  ]        
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสปีที่เข้ารับการศึกษา : *
เลขที่บ้าน *
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
E-mail
ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัด
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 การทำงาน
(สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)
ประเภทงานที่ทำ
Clear selection
ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้งานทำ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ (ระบุ) *
สถานที่ทำงานปัจจุบัน ( ชื่อหน่วยงาน )
ตั้งอยู่ที่ ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
รายได้รวมต่อเดือน
 
เกณฑ์เงินเดือนหรือค่าตอบแทนเริ่มต้น ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดอยู่ที่  8,700 บาท / เดือน ในที่นี้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนของท่าน  
Clear selection
ท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
Clear selection
** ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสิ่งที่ท่านไม่พอใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านได้งานทำภายในระยะเวลาเท่าไร หลังจากสำเร็จการศึกษา
Clear selection
ลักษณะงานที่ท่านทำตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
Clear selection
14. ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
Clear selection
การศึกษาต่อ
Clear selection
ตอนที่ 3 การสมัครงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
Clear selection
ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่
Clear selection
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การศึกษาต่อ
Clear selection
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
ระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษา
Clear selection
สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษา
Clear selection
ประเภทของสถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาต่อ
Clear selection
เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
Clear selection
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
23. ท่านคิดว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น
Clear selection
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
** ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ **
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy