แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต


แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และ ใส่เครื่องหมาย / ในช่องว่าง [ ]

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 การทำงาน

  (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 การสมัครงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ** ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ **