แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านระบบ EMS

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

โปรดเลือกคำตอบ ที่ตรงกับความคิดเเห็นของท่านมากที่สุด

    This is a required question
    This is a required question