แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แบบประเมินฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างและเลือกช่องคำตอบ
เพศ *
รุ่นที่ *
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 = ระดับมากที่สุด
4 = ระดับมาก
3 = ระดับปานกลาง
2 = ระดับน้อย
1 = ระดับน้อยที่สุด
รายการประเมิน *
1
2
3
4
5
ความเหมาะสมสำหรับสถานที่ในการจัดกิจกรรม
การให้บริการด้านอาหารว่าง เอกสารและอุปกรณ์การเข้าร่วม กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมครบถ้วน รวดเร็ว ทั่วถึง
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม ในการพัฒนาตนเอง
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร จริงใจ โปร่งใส ทุกเวลา
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse