แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง ให้ท่านประเมินลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ *
ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน *
รายการประเมิน *
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้เพียงใด (5 ดีเยี่ยม 4 ดีมาก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง)
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
1. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
3. มีส่วนร่วมในการนิเทศ ตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษามีโครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ในท้องถิ่น
5. โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
6. โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
7. มีความพึงพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย
8. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของงานวิชาการ
9. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของงานบุคลากร
10. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของงานกิจการนักเรียน
11. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของงานงบประมาณ
12. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของงานบริหารทั่วไป
13. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพ
14. มีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน
15. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อชุมชน
16. มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสองพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms