แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี  โรงเรียนบ้านเทอดไทย
คำชี้แจง
1.   แบบสอบถามฉบับนี้  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale )   5   ระดับ
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
2.   แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน
ตอนที่  1  สอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่  2  สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี  โรงเรียนบ้านเทอดไทย
3.   ขอให้พิจารณารายละเอียดของคำถามแต่ละข้อ ว่าท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด  แล้วใส่เครื่องหมายลงในช่องความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
อายุ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น *
Required
ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน *
Required
ความพึงพอใจด้านแหล่งเรียนรู้  อาคาร-สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  และสื่อการเรียนการสอน *
Required
ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน *
Required
ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพด้านดนตรีของโรงเรียนบ้านเทอดไทย *
Required
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี  โรงเรียนบ้านเทอดไทย *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบ้านเทอดไทย. Report Abuse