แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี โรงเรียนบ้านเทอดไทย
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดับ
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี โรงเรียนบ้านเทอดไทย
3. ขอให้พิจารณารายละเอียดของคำถามแต่ละข้อ ว่าท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด แล้วใส่เครื่องหมายลงในช่องความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
อายุ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น *
Required
ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน *
Required
ความพึงพอใจด้านแหล่งเรียนรู้ อาคาร-สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน *
Required
ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน *
Required
ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพด้านดนตรีของโรงเรียนบ้านเทอดไทย *
Required
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี โรงเรียนบ้านเทอดไทย *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบ้านเทอดไทย. Report Abuse