ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ)

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ : รุ่นที่ ๗ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๘ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ ลดเหลือ ๖,๐๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรม ชำระค่าธรรมเนียม ๖,๓๐๐ บาท

  เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน เขียนระบุชื่อผู้อบรม ชือโครงการและรุ่นที่ที่จะเข้าฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com

  ๑๕. ที่พัก สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. โทร.จองได้ที่เลขหมาย 02 504 8713 จองผ่าน Line ชื่อ “LINEศูนย์สัมมนาฯมสธ”(ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พักประมาณ 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และประมาณ 840 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2 โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่นๆ)