แบบฟอร์มส่งประกวดคำขวัญ Y.4-6
Application Forms
การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "ลด ละ เลิก การละเมิดด้วยคำพูด" Slogan Contest “Reduce and Stop Verbal Abuse”
Slogan Contest “Reduce and Stop Verbal Abuse”
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 24 มกราคม 2563 (Open for slogans submission From now on until 24th January 2020)
-- เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวด --
1. คำขวัญ หมายถึง ถ้อยคำ ข้อความ คำคล้องจอง หรือบทกลอนสั้นๆ เพื่อให้จำได้ง่าย
2. คำขวัญควรมีความโดดเด่น ง่ายต่อการจดจำ สร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกคนในโรงเรียน ให้ตระหนักถึงการใช้ถ้อยคำที่สุภาพและไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยคำพูด
3. ต้องเป็นผลงานที่คิดและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่คัดลอกผลงานจากผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่นใดมา
4. ส่งคำขวัญ เป็นสำนวนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือทั้งไทยและอังกฤษ
5. ส่งตัวแทนสมัคร ครอบครัวละ 1 คน และส่งได้คนละไม่เกิน 2 สำนวน

-- Contest’s Terms and Conditions --
1. Slogans refer to words, sentences, rhymes, or short poems – so they are easy to remember.
2. Slogans should catch people’s attention and are easy to remember. They should engage students, teaachers, parents, and everyone in the school in terms of using polite language and avoid verbal abuse.
3. Slogans must be original. Slogans copied from other sources will not be accepted.
4. Slogans can be either in Thai, English, or both.
5. One representative per family can register, and only 2 slogans per family are accepted.

**คำขวัญที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 สำนวน จะได้รับประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และนำไปเผยแพร่ภายในโรงเรียน
Ten candidates whose slogans are selected will receive certificates and souvenirs. Their slogans will be posted around the campus. **
ข้อมูลผู้สมัคร
Applicant Information
ชื่อ-นามสกุล นักเรียนตัวแทนครอบครัว *
Family representative’s name and surname
Your answer
ระดับชั้น/ห้อง *
Classrooms
Your answer
ส่งคำขวัญ (Submit slogans)
ส่งได้ครอบครัวละไม่เกิน 2 สำนวน (only 2 slogans per family are accepted)
สำนวนที่ 1 / Slogan 1 *
Your answer
สำนวนที่ 2 (ถ้ามี) / Slogan 2 (if any)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sarasas Ektra School. Report Abuse