แบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.
คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการได้งานทำของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตร และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว) จำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน) จำนวน 2 ข้อ
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ จำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ จำนวน 4 ข้อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms