Dotazník pre prípravu a spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Makov

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  život je tu kľudnejší a pokojnešjší ako v meste
  ľudia sa viac zaujímajú jeden o druhého ako v meste
  vlastníctvo domu, záhrady, príp. hospodárstva
  poloha obce vzhľadom na blízkosť väčších miest Čadca, Žilina 
  málo pracovných príležitostí
  zlé možnosti nákupu a využívania služieb
  málo možností na sebarealizáciu, trávenie voľného času
  náročné poveternostné podmienky
  Please enter one response per row
  služby občanom (cintorínske a pohrebné služby, rozhlas, trhovisko,...)
  bezpečnosť (požiarna ochrana, kamerový systém,...)
  pozemné komunikácie (ich údržba, údržba autobusových zastávok,...)
  vzdelávanie ( ZŠ, MŠ, Školský klub detí, Centrum voľného času,...)
  kultúra, propagácia (Dom kultúry, organizovanie kultúrnych aktivít, knižnica,...)
  prostredie pre život (ŠK Javorník Makov, detské ihriská, multifunkčné ihriská, verejné osvetlenie,...) 
  bývanie (bytová výstavba,...)
  sociálne a zdravotné služby (Zariadenie pre seniorov, útulok, opatrovateľská služba,...)
  administratíva, správa a údržba obce
  podpora všeobecne prospešných služieb (rímsko-katolícka farnosť Makov, Makové zrnká,...)
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  stav komunikácií
  stav chodníkov
  sta verejnej zelene
  dostupnosť (časová, priestorová)
  vybavenie obce elekrinou
  separácia a zber biologického odpadu
  využívanie kompostoviska
  pestrá spolková spoločnosť
  bohatý kultúrny a spoločenský život
  všeobecná zdravotná starostlivosť
  možnosť športového vyžitia
  športové zariadenia (telocvičňa, ihriská)
  kultúrne zariadenia
  možnosti kultúrneho vyžitia
  dom smútku, cintorín
  knižnica
  dostupnosť verejného internetu
  pokrytie signálom mobilných sietí
  ponuka služieb a obchodov
  bezpečnosť a ochrana osobného majetku
  možnosť ďalšieho vzdelávania prostredníctvom kurzov
  vzťah obyvateľov k svojej obci
  práca obecného úradu a miestnej samosprávy
  stav ŽP a jeho kvalita, čistota obce
  stav nakladania s odpadom
  významné postavenie obce v regióne
  potenciál rozvoja pre cestovný ruch
  výhodná poloha v blízkosti hlavnej dopravnej cesty
  Please enter one response per row
  This is a required question
  oboznamujem sa s návrhmi územného členenia obce
  zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
  zúčastňujem sa na podujatiach poriadaných obcou
  sledujem informácie o sociálnom a hospodárskom rozvoji 
  zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
  navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu 
  zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Please enter one response per row