แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ชื่อผู้รับการประเมิน : นางสาววรรณพร ปัสสะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ด้านที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ตำแหน่ง *
2. กลุ่มสถานศึกษาที่ *
ด้านที่ 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศรัยดี เป็นมิตร
1.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
1.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 การแต่งกาย สุภาพ เหมาะสม
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
2.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
Clear selection
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.2 มีข้อมูล/เอกสาร/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy