แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ และข้อมูลบางส่วนจะถูกนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. การศึกษา *
3. อาชีพ *
4. รายได้ครัวเรือน (บาท/เดือน) *
5. ในแต่ละวันท่านรับฟังหรือรับชมรายการจากสื่อ/ช่องทางใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
6. ความถี่ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ *
7. ช่วงเวลาที่รับฟัง/รับชมข่าววิทยุ และโทรทัศน์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
8. ท่านรับฟังรายการนาวีสัมพันธ์ เวลา 0730 - 0800 และ รายการร่วมเครือนาวี เวลา 1205 - 1230 บ่อยครั้งเพียงใด *
ส่วนที่ 2 การประเมินด้านเนื้อหา เว็บไซต์ Voice of navy
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
2.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
3.ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจจากการรับฟังรายการนาวีสัมพันธ์ เวลา 0730 - 0800 และ รายการร่วมเครือนาวี ออกอากาศ เวลา 1205 - 1230
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความน่าสนใจของเนื้อหารายการ
2.ความน่าเชื่อถือของเนื้อหารายการ
3.ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
4.รูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการ
5.ช่วงเวลาของการนำเสนอ 0730 - 0800 , 1205 - 1230
6.ระยะเวลาของการนำเสนอเนื้อหารายการ(30 นาที)
7.ความถูกต้องในการใช้ภาษาของผู้ดำเนินรายการ
8.ความคมชัดของสัญญาณเสียง
9.ความน่าดึงดูดใจของผู้ประกาศข่าว
ส่วนที่ 4 การประเมินด้านความสะดวก เว็บไซต์ Voice of navy
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
2.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 5 จุดเด่นของเว็บไซต์ เว็บไซต์ Voice of navy เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์
*
ส่วนที่ 6 จุดที่ควรปรับปรุง หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เว็บไซต์ Voice of navy
*
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่านคิดว่ากิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือควรปรับปรุงและพัฒนาในด้านใดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy