Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR
6. - 7. jún 2018
Holiday Inn, Žilina

Kontakt: Anna Veselá, Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
tel.: 02/53411857, 58; mobil: 0911 230569

Titul *
Your answer
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Názov spoločnosti *
Your answer
Ulica, číslo *
Your answer
PSČ *
Your answer
Mesto *
Your answer
IČO *
Your answer
IČ DPH *
Your answer
Tel. číslo *
Your answer
e-mail *
Your answer
Potrebujete zálohovú faktúru? *
Spracovanie osobných údajov *
Required
Spracovanie osobných údajov
Súhlasím, aby Slovenský plynárenský a naftový zväz, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 30 845 475 („SPNZ“) ako aj Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 35 810 025 („SPA“) (i) spracúvali počas obdobia troch rokov alebo počas trvania môjho členstva v SPNZ moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške alebo poskytnutom akoukoľvek inou preukázateľnou formou SPNZ alebo SPA, na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z môjho členstva v SPNZ a/alebo uvedené v bode (ii) ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, (ii) súhlasím, aby mi SPNZ, SPA alebo tretia strana, ktorej SPNZ alebo SPA poskytli a/alebo sprístupnili moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané materiály pre informáciu o činnosti a podujatiach SPNZ, SPA alebo tretích osôb, alebo ma v tejto veci kontaktovali, vrátane zasielania newslettera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty. Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné a mám právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) má dotknutá osoba právo

 vyžadovať od SPNZ alebo SPA na základe písomnej žiadosti:

 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali SPNZ alebo SPA osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
 likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak SPNZ alebo SPA spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

 na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

 na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv dotknutej osoby a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, SPNZ alebo SPA sú povinní osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

 na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu SPNZ alebo SPA, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať SPNZ alebo SPA o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom SPNZ alebo SPA sú povinní žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia SPNZ alebo SPA informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,

 pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service