แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

คำชี้แจง ให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน กรุณากรอกตามความเป็นจริง
(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question