Anmälan, gruppundervisning i kompletterande svenska åk 2-5, läsåret 2016/2017

Anmälan gäller för gruppundervisning i kompletterande svenska (KS) åk 2-5.

Endast en elev per anmälan.
Genom att klicka på tangenten "tab", på datorn, kommer du snabbare till nästa fråga.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question

  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  Statlig subvention samt behörighet Endast elever i kompletterande undervisning är berättigade till det statsbidrag som betalas ut till Svenska Skolföreningen en gång per år (höst). För att få statsbidrag från Sverige krävs att SVENSKAN ÄR ETT LEVANDE SPRÅK I HEMMET samt att minst en förälder är svensk medborgare. Därutöver ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska. Är ingen av föräldrarna svensk medborgare höjs skolavgiften om det belopp som utgör statsbidraget. Statsbidraget utbetalas till Svenska Skolföreningen efter det att denna gjort en formell ansökan. Finlandssvenska familjer (finska medborgare) ombeds ta kontakt med Svenska Skolföreningen för information gällande regler om statlig subvention från Finland. För de regler som gäller statsbidrag till elever vid Sofia Distans och Hermods Distangymnasium hänvisas till respektive hemsida. Om en distanselev är bidragsberättigad betalas detta ut till distansskolan och inte till Svenska Skolföreningen. Anmälan / Avanmälan Anmälan avser ett helt läsår, är bindande samt fortlöpande fram till och med åk 5. Det sistnämnda innebär att elever inte behöver anmälas mer än en gång i åk 1-5. Ämnar man fortsätta i åk 6-9, krävs en nyanmälan som är bindande samt fortlöpande fram till och med åk 9. För anmälan till gymnasiet (Tisus) gäller samma regler. Elever som har för avsikt att sluta undervisningen eller växla till handledning inför ett kommande läsår måste avanmälas av vårdnadshavaren. Anmälan / avanmälan görs via hemsidan och skall ha inkommit till Svenska Skolföreningen senast den 16 mars. För avslut mitt i en termin krävs en avanmälan av vårdnashavaren. Avgift och syskonrabatt Se Svenska Skolföreningens aktuella prislista på hemsidan, www.svenskaskolforeningen.ch. Förutom skolavgiften tillkommer en årlig medlemsavgift på 75 CHF per familj. Föreningen erbjuder syskonrabatt fr.o.m andra barnet i familjen. Syskonrabatt utgår endast till elever i kompletterande undervisning. Svenska Skolföreningen förbehåller sig rätten att fakturera läromedel och skolmaterial. Eventuella extra resurser till elever med speciella behov bekostas av föräldrarna. Inbetald skolavgift återbetalas ej! Undervisning Klasserna återfinns i listan ovan. Vid tillräckligt elevunderlag (minst 7 elever) kan styrelsen besluta om att starta en ny grupp. Intag sker normalt endast till höst- och vårterminens början. Svenska Skolföreningen ger möjlighet till max 3 provlektioner vid läsårets början. Föreningens verksamhet är starkt beroende av elevunderlaget. Vid större förändringar i elevunderlag kan lektionstider och klassindelning tvingas att ändras. Försäkringar Det åligger elevens vårdnadshavare att ombesörja att giltig sjuk- och ansvarsförsäkring föreligger. Svenska Skolföreningen ansvarar inte för eventuell uppkommen person- eller sakskada i samband med undervisning eller annan aktivitet organiserad av Svenska Skolföreningen. Ordningsregler Det är viktigt att föräldrarna ansvarar för: - att elevens frånvaro vid sjukdomsfall eller annat förhinder anmäls omgående till läraren. - att eleven utför sitt hemarbete regelbundet. - att eleven kommer regelbundet och i tid till undervisningen. - transport till och från undervisningen (skolvägen).
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question