รายงานผลตามแผนพัฒนารายบุคคล IDP 2565
1. สำหรับการรายงานรอบผล 25 สิงหาคม 2565 (ระยะเวลาการพัฒนาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565)
2. ข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคน รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี
4. ศึกษาแนวทางการจัดทำ IDP เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนวทางพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://sites.google.com/view/idp-jti/
5. กรุณาอย่ากรอกข้อมูลซ้ำ หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้จาก email อัตโนมัติที่ระบบ google จะจัดส่งไปยัง email address ที่กรอกไว้ในคำถามแรก หากท่านไม่ได้ email ตอบรับภายใน 1 วัน กรุณาส่งใหม่โดยเปลี่ยน email  ใหม่ (แนะนำให้ใช้ gmail) ถ้ายังไม่ได้ขอความตอบกลับอีกให้ส่ง email สอบถามไปยังส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม jdrt_policy@coj.go.th 
6.หากส่วนช่วยอำนวยการต้องการตรวจสอบ email ตอบรับ ไม่แนะนำให้ print เอกสารจากทาง email แต่ให้ save เอกสารเป็นไฟล์ PDF เพื่อส่งให้ส่วนช่วยอำนวยการตรวจสอบ
7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบสรุป IDP และ แบบ IDP 1 –3 พร้อมตัวอย่าง ได้ที่
https://sites.google.com/view/idp-jti/form-idp-link-google-form
8.กรณีศาลสังกัดภาค ส่วนช่วยอำนวยการสแกนเฉพาะแบบสรุป IDP รอบผล ส่ง email ให้ภาคตามที่ได้ตกลงกับทางภาคไว้  หรือกรณีศาลไม่สังกัดภาคขอให้ส่ง email ไปยังส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา jdrt_policy@coj.go.th โดยไม่ต้องจัดทำหนังสือนำส่ง ภายใน 25 สิงหาคม 2565
9.เอกสารฉบับจริงของแบบฟอร์มรายบุคคล IDP 1–3 ให้จัดเก็บไว้ในแฟ้มรายบุคคลตั้งไว้ที่ส่วนงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่อไป
10.กรณีได้รับการพัฒนาจำนวนเป็นครึ่งชั่วโมง เช่น 1 ชั่วโมง 30 นาที ให้กรอกเป็น 1.5
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1.ประเภทหน่วยงาน *
2.สังกัด *
(สำนักอำนวยการ  สำนักงาน เช่น สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา เป็นต้น)
3.เลขประจำตัวประชาชน *สำคัญมาก *
สำคัญมาก! กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง
4.ชื่อ - สกุล (ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย) *
เช่่น     นางสาวรักเรียน ใจงาม    เป็นต้น
5.ตำแหน่ง *
เช่น เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
6.ระดับ *
7.อายุ
Clear selection
8. T - ระบุจำนวนชั่วโมงอบรมในห้องเรียน (Training) ทั้งหมด
กรณี 1 ชั่วโมง 30 นาที  ให้กรอกเป็น 1.5
8.1 OJT -ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) ทั้งหมด
8.2 Con - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการให้คำปรึกษาแนะนำ  (Consulting) ทั้งหมด
8.3 SV - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการพัฒนาโดยวิธีการดูงาน (Site Visit) ทั้งหมด
8.4 S - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ทั้งหมด
8.5 M/S - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการพัฒนาโดยวิธีการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) ทั้งหมด
8.6 WS - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการติดตามหัวหน้า (Work Shadow) ทั้งหมด
8.7 M - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ทั้งหมด
8.8 JA - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการมอบหมายงาน (Job Assignment) ทั้งหมด
8.9 C - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการสอนงาน (Coaching) ทั้งหมด
8.10 JR - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)ทั้งหมด  
8.11 Coun - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) ทั้งหมด
8.12 IHI - ระบุรวมจำนวนชั่วโมงการเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)ทั้งหมด
9.รวมชั่วโมงการพัฒนาทั้งหมดระหว่าง 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 *
ต้องมากกว่า 60 ชั่วโมง (หากต่ำกว่า 60 ชั่วโมง กรุณาระบุเหตุผลในข้อถัดไป)
10.หากต่ำกว่า 60 ชั่วโมง กรุณาระบุเหตุผล
11.ได้รับการพัฒนาแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับ:
12.ประเภทบุคลากรตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล (ตามที่กำหนดโดย ก.ศ.) *
13.หัวข้อที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล *
กรุณาระบุชื่อหัวข้อ วิธีการ และจำนวนชั่วโมง เช่น 1.หลักสูตรการใช้ Excel /e-learning สำนักงาน ก.พ./3 ชั่วโมง                 2.การสร้างสื่อดิจิทัล/self learning/10 ชั่วโมง  เป็นต้น
14. ระบุจำนวนชั่วโมงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (ต้องไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง) *
15.ได้รับการ “สอนงาน” หัวข้อละ 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 3 หัวข้อ จาก 4 หัวข้อ (ยกเว้นบุคลากรที่ส่วนกลาง) *
Required
16.หัวข้อการอบรมและจำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
-เฉพาะการอบรมกับหน่วยงานภายนอกเท่านั้น---- กรอกหัวข้อการอบรม หน่วยงานภายนอกที่จัด พร้อมระบุจำนวนชั่วโมง เช่น “ออกแบบ Infographic” สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (16 ช่วโมง)  เป็นต้น   (ไม่ต้องกรอก e-learning)
17.หัวข้อที่ท่านต้องการที่จะได้รับการพัฒนา
18.ปัญหา อุปสรรค และคำแนะนำในการจัดทำ IDP
19.เบอร์โทรศัพท์
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy