Υποπρογράμματα - Τμηματικός προγραμματισμός
Ερωτήσεις ( Σωστό - Λάθος ) στο κεφάλαιο 10 - Τμηματικός Προγραμματισμός , του μαθήματος: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον , απο θέματα πανελληνίων εξετάσεων ( 2000 - 2017 )
Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από διαφορετικά σημεία του προγράμματος, οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι οι ίδιες
10 points
Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο τρόπος σύνταξής τους είναι διαφορετικός
10 points
Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος η πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνομα
10 points
Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική
10 points
Μια συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει παραπάνω από μία τιμές με το όνομά της
10 points
΄Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται από ένα άλλο υποπρόγραμμα ή από το κύριο πρόγραμμα
10 points
Μία συνάρτηση είναι δυνατό να επιστρέφει μόνον ακέραιες ή πραγματικές τιμές
10 points
Σε μία συνάρτηση δεν επιτρέπεται η χρήση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ
10 points
Πραγματικές ονομάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος
10 points
Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.