website
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน
สถานภาพ
สถานที่ใช้บริการเป็นประจำ
ท่านมักจะใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด
ตอนที่ 2 ด้านการให้บริการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (www.nu.ac.th)
2.1 เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และเข้าถึง/สืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
2.2 เนื้อหาเว็บไซต์มีความทันสมัย
2.3 เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
2.4 เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
2.5 การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพ (ตัวอักษรมีความเหมาะสม ทั้งขนาด และสีที่ใช้) มีความเหมาะสม ตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ
ความคาดหวังในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
Your answer
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service