บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Associated Medical Sciences Library
ห้องสมุดคณะเทคนิคการเเพทย์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลวารสาร เพื่อประกอบการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. บริการตรวจสอบค่า Impact Factor, JCR® Category (Quartile), h-index, SJR (SCImago Journal Rank), IPP (Impact per Publication), SNIP (Source Normalized Impact per Paper) และ TCI (Thai Journal Impact Factors)
2. บริการตรวจสอบค่า h-index ของอาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน
3. บริการแนะนำการคัดเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
4. บริการตรวจสอบวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์จาก Beall's list
1. ชื่อ สกุล ผู้ขอใช้บริการ
ภาษาไทย
Your answer
Name - Surname
ภาษาอังกฤษ
Your answer
2. สถานภาพ (Status)
3. e-Mail
Your answer
4. เบอร์โทรศัพท์
Your answer
5. ระบุชื่อวารสารที่ต้องการให้ตรวจสอบค่าการอ้างอิง
(หากมีมากกว่า 1 รายการ โปรดระบุหมายเลข เช่น 1. Vaccine 2. Talanta 3. International Journal of Hematology เป็นต้น)
Your answer
6. ค่าดัชนีวัดคุณภาพวารสารในข้อ 5 ที่ต้องการทราบ
7. ขอใช้บริการตรวจสอบค่า h-index ของบุคคล หรือสถาบัน จากฐานข้อมูล Scopus
ระบุชื่อ-สกุล สถาบัน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Your answer
8. ขอตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ หรือรายชื่อวารสารจาก Beall’s list (หากมีมากกว่า 1 รายการโปรดระบุหมายเลข เช่น 1. Vaccine 2. Talanta 3. International Journal of Hematology เป็นต้น)
(Beall's list คือรายชื่อสำนักพิมพ์ (publishers) และรายชื่อวารสาร (Standalone journal) ที่คาดว่าจะไม่มีอยู่จริง และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความไม่ได้มาตรฐาน มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ อาจเป็นการหลวกลวงเพื่อหาเงินรายได้ ) Beall's List (Archive) Last update 15 Jan 2017
Your answer
9. ขอใช้บริการอื่นๆ ในการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (โปรดระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms