แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

คำชี้แจง : แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) และแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Weather Application) ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจะนำผลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตามความเหมาะสม เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

  ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question