แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำชี้แจง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม)
  1.การจัดงานมหกรรมวิชาการ นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างหลากหลาย และเหมาะสม
  2. การจัดงานมหกรรมวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การศึกษานอกสถานที่
  3. การจัดงานมหกรรมวิชาการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ
  4. การจัดงานมหกรรมวิชาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
  5. การจัดงานมหกรรมวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้น ตระหนักในการพัฒนาตนเองด้านการเรียน
  6. การจัดงานมหกรรมวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการสู่ประเทศไทย ๔.๐
  7. การจัดงานมหกรรมวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป
  8. การร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ สร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนและความภูมิใจแก่ตนเอง
  9. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
  10. ความสำเร็จในการจัดนิทรรศการ และผลผลิตของนักเรียน
  Please enter one response per row
  This is a required question