Prehlásenie o členstve ŽŠR v Stredoškolskom parlamente Prešovského samosprávneho kraja v školskom roku 2020/2021
Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja predstavuje sieť žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl z celého PSK. Hlavným cieľom SP PSK je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK a prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi školskými radami stredných škôl v rámci celého kraja.

Členstvo v Stredoškolskom parlamente Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) trvá 1 školský rok a pravidelne sa obnovuje. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie prehlásenia o členstve Vašej ŽŠR v Stredoškolskom parlamente Prešovského samosprávneho kraja

Kontaktná osoba: Maty Mihaľko, mihalko@rmpk.sk, +421 944 948 886

Ďakujeme a tešíme sa na Vás,
Tím RMPK
Názov školy *
Adresa školy *
Webstránka
Meno a priezvisko riaditeľa školy *
Predseda ŽŠR v školskom roku 2020/2021 (Meno a priezvisko) *
E-mail na predsedu ŽŠR *
Telefón na predsedu ŽŠR *
Koordinátor ŽŠR (Meno a priezvisko) *
E-mail na koordinátora ŽŠR *
Telefón na koordinátora ŽŠR *
Akú tému školení pre ŽŠR by ste uvítali od RMPK v budúcnosti?
Zaškrtnutím tohto políčka záväzne potvrdzujem prihlásenie mojej ŽŠR do Stredoškolského parlamentu PSK *
Zaslanie prehlásenia bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely evidencie členstva žiackej školskej rady v Stredoškolskom parlamente PSK podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu ani nebudú poskytnuté inému subjektu. Ak bude Vaše prehlásenie akceptované, ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov Vami poskytnutých v tomto prehlásení je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je evidencia členov žiackych školských radách v Stredoškolskom pralmenete PSK. Príjemcom osobných údajov je Rada mládeže Prešovského kraja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (ako finančný donor aktivity) za účelom evidencie členov žiackych školských radách v Stredoškolskom parlamente PSK. Doba uchovávania osobných údajov členov, ktorí sa zúčastnia aktivity bude 10 rokov. Organizátor spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Organizátor má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne u organizátora aktivity máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rada mládeže Prešovského kraja. Report Abuse