אומנות פלסטית למבוגרים

  פרטי המשלם

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  פרטי המשתתף

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  אמצעי תשלום

  This is a required question

  תקופת פעילות החוגים מספטמבר 2019 עד יולי 2020

  ביטול חוג יתבצע אך ורק בכתב בפקס 08-9768207 או למייל kfar_haoranim@haoranim.org

  אי נוכחות בחוג מכל סיבה שהיא,ללא הודעה בכתב אינה מחייבת החזרת תשלום.

  לא יוחזר תשלום לאחר 30.3.2020

  הצהרת בריאות

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  הריני מתחייב לקיים הוראות מסמך זה והנני מאשר בזאת כי ביטול הוראת התשלום בניגוד לתנאים הנ"ל,דינה כדין הפרת התחייבות

  This is a required question