การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานะ *
สาขาวิชา *
ประเภทการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
แบบฟอร์มต่าง ๆ มีความชัดเจน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สื่อโสตทัศนูปกรณ์และห้องเรียนมีสภาพพร้อมใช้งาน
ความสะอาดและสะดวกของการบริการน้้ำดื่มและห้องน้ำ
ด้านคุณภาพการบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับบริการตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
ความประทับใจต่อการบริการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service