ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИКА

Уважаеми ученици, въпросникът, който ви предлагаме, се от-нася до взаимоотношенията в класа. Моля, отговорете на всеки въпрос. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното мнение.
Изследването е анонимно и не е необходимо да пишете име-ната си. Благодарим ви за участието!
    This is a required question